logo SCHOOFS KEVIN ALGEMENE DAK en SCRHIJNWERKEN 01

Algemene voorwaarden

 

Dakwerken Schoofs Kevin BV.


Algemene Voorwaarden


Algemene draagwijdte der voorwaarden:


1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en de onderneming, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en
toevertrouwde werken. De algemene voorwaarden van de medecontractant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij
de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige
documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk en voorafgaandelijk te gebeuren met
goedkeuring van de onderneming.


2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve
vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.


3. De offertes zijn 4 weken geldig vanaf de verzenddatum aan de klant, te rekenen van dag tot dag, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen.


Plaatsing en aanvaarding van bestelling:


4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht
bewezen worden.


Omvang van de bestelling:


5. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een
addendum bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies
van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van de onderneming inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals
omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen
de 24 uren vanaf de verzending van de mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou
zijn met onderhavige clausule.


Prijsbepaling en herziening:


6. De prijzen, zoals opgegeven in de offertes en vorderingsstaten, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen,
weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door de ondernemingen zelfs zonder het voorafgaandelijke akkoord van de
klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de
formule p=P(a.s/S + b.i/I +c).De onderneming maakt van deze wijziging melding aan de klant.
7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in de offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.


Levering en termijnen:


8. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering
laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichting op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een
onoverkomelijke hindernis vormt of de onderneming ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer
(maar niet-limitatief) ongevallen, oorlog en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, staking, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake
transport, enz. … die zich bij onszelf of bij de leveranciers voordoen.


9. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd
wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of
overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit
ten laste van de onderneming.


10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is de firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover
zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten
laste van de klant achter.


11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit
het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van de onderneming gratis voorzien te
worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.


Aansprakelijkheid voor schade:


12. De klant is jegens de onderneming aansprakelijk voor elke schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen,
zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of
duldt. De klant zal de onderneming ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. De onderneming is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, het
waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke
andere manipulatie ook aan de onderneming gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens de
onderneming en via integrale vrijwaring van de onderneming jegens derden, aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan de onderneming
door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.


13. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van de onderneming een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.


14. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van de onderneming toch in het gedrang zou worden
gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke
vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar genoegzaam bewezen fouten. De
aansprakelijkheid van de onderneming is in alle gevallen beperkt tot het bedrag gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de onderneming. De klant kan het gewaarborgd
bedrag alsmede alle nuttige informatie aangaande deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering op eerste verzoek bekomen bij de onderneming.


15. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.


Beëindiging:


16. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits het uitdrukkelijk akkoord van de
onderneming, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en
benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met de gederfde winsten, zijnde het niet betaalde restsaldo van de offerteprijs.


17. Indien de onderneming de overeenkomst verbreekt of opzegt, of indien de overeenkomst door toedoen van de onderneming wordt verbroken is de klant, voor zover deze een
consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens de onderneming.
Dakwerken Schoofs Kevin BV.
Algemene Voorwaarden


Aanvaarding der werken:


18. Uit hoofde van de leveringen, beperkt de waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij de leveranciers. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging
van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd
worden.


19. In geen enkel geval is de onderneming aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door de onderneming, de onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en
materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar de producenten van de betrokken materialen en goederen.


20. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van de kunst en het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het
lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.


21. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (de “wet consumentenkoop”) geen
toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt
aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de onderneming schriftelijk melden per
aangetekend schrijven aan de onderneming. Bij gebreke een tijdige melding wordt het gebrek geacht aanvaard te zijn door de klant.


22. Speelt de eerder aangehaalde wet wel dan moet de klant de onderneming per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee
maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.


23. In geen geval is de onderneming aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of
aangestelden werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak, is niet van toepassing,
met uitzondering van artikel 1648. De klant zal zich rechtstreeks tot de producent dienen te wenden.


Oplevering:


24. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant
binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare
als de verborgen gebreken betreft.


25. Indien er een voorlopige oplevering heeft plaats gevonden, zal deze als definitief worden beschouwd indien de definitieve oplevering niet plaats vindt binnen een termijn van 15
kalenderdagen nadat de onderneming de klant verzocht heeft om de definitieve oplevering te laten plaats vinden. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de
vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgend artikel, worden aanzien als
een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.


26. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of dienst gemachtigden worden aanzien als de definitieve en
onherroepelijke aanvaarding der werken.


Onderaanneming:


27. De facturen van de onderaannemers van de onderneming zijn pas betaalbaar na voorlopige oplevering door de bouwheer van de werken die hun betreffen en na goedkeuring van
de werken door de onderneming.


Protesten inzake voorschotten of facturatie:


28. Ten einde geldig te zijn, moet elke protest aangaande de voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de onderneming binnen de
acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of onkostenstaat. De verzenddatum van de factuur wordt onweerlegbaar vermoed de factuurdatum te zijn.
Betaling van factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.


Eigendomsvoorbehoud:


29. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van de onderneming tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en
aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van de firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak)
waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan de firma zou toebehoren.


30. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen de magazijnen verlaten. De klant draagt het risico van vervoer en staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan
en vervreemding van deze goederen.


Betalingsmodaliteiten:


31. Al de bestellingen en leveringen zijn contant of via overschrijving betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum inde maatschappelijke zetel. De schulden zijn draagbaar. De
onderneming behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige
waarborg voor aanvang der werken.


32. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant, behoudens andersluidende wettelijke regeling.


33. Indien de klant nalaat het volgens de factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de vermelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere
ingebrekestelling opeisbaar.


34. Elk protest tegen een factuur van de onderneming dient bij aangetekende zending te worden verstuurd aan de onderneming, uiterlijk voor het verstrijken van de betaaltermijn van
14 dagen.


Laattijdige betaling, kosten en aankleven:


35. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 procent op
jaarbasis voor particulieren of aan de interestvoet van de wet betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties voor ondernemingen , te rekenen vanaf de vervaldag van
de factuur tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, zowel voor
particulieren als voor ondernemingen.


36. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren levering en werken op te schorten, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze
clausule sterkt enkel tot voordeel van de ondernemingen kan enkel door ons worden ingeroepen.


Slotbepalingen


37. De nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de voorwaarden of overeenkomst mee.


38. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout, en het vredegerecht van het kanton Turnhout bevoegd. Enkel het
Belgische recht is van toepassing.